Profil absolventa

Profil kvalifikace absolventa navazuje na jeho předchozí kvalifikaci v bakalářském, příp. magisterském programu, který jej připravil pro některou regulovanou i neregulovanou „pomáhající“ profesi (sociální pracovník, zdravotně –sociální pracovník, zdravotnický pracovník aj.). Odpovídá multidisciplinárně pojaté oblasti sociální práce, a vybavuje absolventy:


- kvalifikačními požadavky pro povolání sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a požadavky ASVSP, a to pro úroveň středního nebo vyššího managementu v organizacích služeb sociální práce a organizacích koordinujících služby sociální práce, příp. sociálně-zdravotní a zdravotní služby nebo supervizory, příp. výzkumníky a analytické pracovníky v sociálních a zdravotnických institucích.


Klíčové kompetence absolventa je schopen interpretovat sociální problematiku v jejím historickém, ekonomickém a legislativním kontextu;


- orientuje se v aktuálních teoriích sociální a zdravotní politiky a jejich užití v praxi a vytváří si na ně vlastní názor


- dovede rozeznat specifická hodnotová a metodická východiska a vyhodnotit pozitivní i rizikové dopady rozhodování na kvalitu života klientů sociálních a zdravotních služeb při využití různých výzkumných metod, modelů a metod v řízení a supervize pracovníků a profesních služeb


-  je schopen obhájit postoje vyjadřující porozumění a respekt k lidským právům a evropským hodnotám, a formulovat jejich uplatnění v praxi sociálních a zdravotnických organizací


- Svou specializací se v praxi dále profiluje jako supervizor nebo jako manažer v sociálních a/nebo zdravotnických organizacích podle předchozí kvalifikace a zaměření obhájeného portfolia.


Poslední změna: 23. říjen 2014 11:12 
Sdílet na:  
Naši partneři


Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Máchova 7, 120 00 Praha 2

Tel/fax: 221 592 546

E-mail:

Jak k nám