CŽV Supervizor v pomáhající profesi


Opětné otevření certifikovaného kursu „Supervizor v pomáhající profesi“ při UK FHS v Praze v říjnu 2019
Pro koho je kurs určen?


Pro sociální pracovníky a jiné pracovníky pomáhajících profesí v přímé péči, kteří splňují požadavky k přijetí podle kritérií svazu národních asociací supervize (ANSE), viz níže. Případné dotazy je možno zasílat na havrdova@fhs.cuni.czKde, kdy, jak se přihlásit?


Přihlášky do kursu jsou na konci tohoto textu. Uchazeč je může zasílat na běh 2019-2022 do 10. 9. 2019. Přihlášky zašle s vlastním podpisem, buď naskenované na e-mailovou adresu katedra.rs@marianeum.cz, nebo poštou UK FHS, Máchova 7, 12000 Praha 2. Následně bude individuálně dohodnuto osobní setkání.


Obsah a rozsah kursu:


Cílem kursu je podpořit během tří let zralé odborníky v pomáhající profesi v jejich profesním zrání do role supervizora. Hlavním zdrojem učení je po krátké teoretické přípravě zahájení učební supervizní praxe a její zvládání na základě poskytnuté metodiky a vícestranné podpory učení.


Rozsah kursu je 480hod., z toho je 301hod. přímé výuky a nácviků pod vedením lektorů, 50hod. vlastní praxe v cvičné supervizi, 44 hod. supervize a intervize a 85hod. studium učebních materiálů, zpracování videí a samostudium k teoretickým poznatkům. Účastník si sám zajišťuje a hradí minimálně 15hod. individuální supervize své supervize od dvou kvalifikovaných supervizorů, schválených lektory. Výuka probíhá jako součást blokové magisterské výuky supervize na UK FHS, obvykle v několika nepravidelných dvou- až třídenních modulech v semestru, v přednáškách, v nácvicích v malých skupinách a v praxi, využívá se videozáznamů a dalších metod sebereflexe. Praxi v supervizi si zajišťuje účastník sám s podporou katedry. Podrobnosti výuky obdrží přijatí uchazeči.Jaké jsou požadavky k přijetí?


Požadavky vycházejí z evropských norem pro vzdělávání v supervizi a jsou následující:


1. Absolvent vysoké školy (Bc.,Mgr.) – členská škola ASVSP nebo studium humanitního směru


2. Min. věk 28let


3. 5 let kontinuální praxe v pomáhající profesi (alespoň dva roky přímá práce s klientem, zkušenosti s řízením jsou vítány)


4. Absolvent dlouhodobého sebezkušenostního výcviku (min. 2 roky má za sebou)


5. Doloží absolvování vzdělávacích kursů v metodách reflektující práce se sebou, klienty a se skupinou či organizací v rozsahu min. 150 hod.


6. Doloží přijetí vlastní supervize v rozsahu 60hod. (týmové, skupinové, min.10hod. individuální)-doporučení supervizora ke kursu je vítáno


7. Zkušenosti s vedením či vzděláváním dospělých


8. Osobnostní předpoklady pro roli supervizora


Počet přijatých účastníků je omezen- skupina nepřesáhne 10 účastníků.Podmínky zakončení:


Účastník průběžně vede různé formy supervize a učí se zvládat sledované aspekty supervizní práce. Požadavky kursu naplňuje v průběhu tří let, je-li zkušený, může skončit dříve. Doklady o své práci ukládá do portfolia supervizora. Portfolio v závěru kursu předkládá komisi k hodnocení, obhajuje kazuistiku a videozáznam své cvičné supervize.Celková cena kursu za tři roky je 30 000.-Kč. Poplatek 12tis. Kč se platí vždy před zahájením dalšího roku výuky na účet fakulty. Rozpočet:


1.rok: Výuka + konzultace v rozsahu 5hod. + režie =  6000Kč za semestr, t.j. 12 000Kč


Účastník si hradí vlastní ind. supervizi v min. rozsahu 3hod.


2.rok: Výuka + konzultace v rozsahu 5hod. + režie = 6000Kč/semestr, t.j. 12 000Kč


Účastník si hradí vlastní ind. supervizi v min. rozsahu 6hod.


3.rok: Konzultace v rozsahu 5hod.+ posouzení portfolia + závěrečná obhajoba + certifikát=  6000.-Kč celkem. Účastník si hradí vlastní individuální supervizi v min. rozsahu 6hod.


Cena zahrnuje učební materiály, příp. zapůjčení videokamery, přímou výuku v rozsahu 301hod., hodnocení a závěrečné hodnocení, režii katedry a fakulty. Cena nezahrnuje individuální supervize ani pronájem prostor mimo výuku pro intervize či supervize, které poskytuje účastník ve své praxi.


Pro absolventy magisterského programu řízení a supervize, kteří studovali řízení, platí při účasti v kursu zvýhodněná nabídka. Budou jim uznány předměty, které již absolvovali, a bude jim poskytnuta sleva 6 000Kč v prvních dvou semestrech, takže celková cena kursu za tři roky pro ně bude jen  24 000.-Kč.Pořadatel kursu:


Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích UK FHS


Kurs celoživotního vzdělávání „Supervize v pomáhajících profesích“


Kontaktní adresa: katedra.rs@marianeum.cz


Odborný garant a lektor kursu: doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.


Vyučující supervizoři: PhDr. Martin Hajný, PhD., PhDr. Ivana Veltrubská, Mgr. Eliška Rothová, Mgr. Jana Merhautová


Přihláška do kursu


Poslední změna: 19. listopad 2018 15:55 
Sdílet na:  
Naši partneři
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Máchova 7, 120 00 Praha 2

Tel/fax: 221 592 546

E-mail:

Jak k nám