Charakteristika oboru

Obor je realizován v prezenční a kombinované formě studia. Výuka probíhá převážně formou blokových kurzů (od pondělí do pátky, někdy i do sobotního dopoledne), přičemž hodinový rozsah přímé výuky je uveden v modelovém učebním plánu a pohybuje se v průměru okolo 18-ti hod. na každý kurz.


V předmětové rovině je výuka členěna na povinnou pro všechny studenty, povinně volitelnou v rámci zvolené specializace (řízení nebo supervize) a volitelnou. Povinné předměty zahrnují čtyři společné klíčové oblasti, a to Práva a potřeby uživatelů služeb (klíčové kurzy Etika pomáhajících profesí a Zdravotní a sociální služby z pohledu uživatele), Komunikace a vedení lidí (klíčové kurzy Supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, Personální management a Dílna komunikace), Národní a evropský kontext zahrnující teorie a politiky kvality v sociální a zdravotní oblasti (klíčové kurzy Evropské systémy sociální politiky, Systémy zdravotní a sociální péče a Kvalita řízení služeb) a konečně oblast Evaluace a výzkumu (klíčové kurzy Kvalitativní výzkum v sociálních a zdravotnických organizacích I a II a Kvantitativní metody výzkumu v praxi. Teoretické znalosti z těchto významných oblastí jsou prokazovány tematicky zaměřenou zkouškou ( ústní příp. písemnou) a dvě z nich i státní zkouškou (Práva a potřeby uživatelů a Metody výzkum).


Povinně-volitelné předměty jsou rozděleny podle specializací, a v každé z nich je jeden povinně volitelný předmět vyučován anglicky. Specializace zahrnují průběžnou praxi a tvoří kontinuitu v průběhu celého studia. Dílčími výstupy povinně volitelných předmětů jsou, vedle zkoušek prověřujících znalosti, také na sebe navazující úkoly řešené v praxi (dílčí studie, např. Diagnostika organizace, Business plán).


Volitelné předměty jsou vyvíjeny a nabízeny dle zájmu studentů a jejich individuální profilace v rozsahu nejméně 12% kreditního rozpětí. Studenti si mohou zapisovat volitelné předměty i mimo svůj obor. Několik volitelných předmětů je doporučeno a probíhají v blocích již několik let (Videoanalýza II, Kreativní metody supervize, Organizační supervize, Projektový management, Time management, Vyjednávání a řešení problémů, Praktikum výzkumných metod aj.)


V rovině řešení úkolů v praxi je výuka zaměřena na využití získaných znalostí v prostředí sociální, sociálně-zdravotní či zdravotnické organizace, příp. organizace státní správy.


Klíčové kompetence jsou spojeny se specializací, řízením nebo supervizí na klienta zaměřené komunitně orientované sociální či zdravotnické organizace, s cílem rozvoje ve zvyšování kvality produktu-služeb, zvýšení její účinnosti a odpovědnosti a evaluace tzv. přidané hodnoty služby. Další oblastí je projektové řízení sítí a pomoci v rámci domácností klientů ohrožených sociálním vyloučením nebo lidí s různými druhy zdravotního a sociálního rizika či znevýhodnění. Neméně významné je formování etických postojů vůči uživatelům služeb a spolupracovníkům a k objevování potenciálů změny na základě kritického zkoumání skutečnosti ve vztahu k teoretickému a legislativnímu národnímu a evropskému kontextu, a to v rámci výzkumných aktivit, vrcholících v diplomových pracích. Takto je praktické zaměření výuky v obou specializacích významově propojeno se všemi čtyřmi výše uvedenými společnými povinnými klíčovými oblastmi výuky.


Teoretické znalosti jsou kriticky využívány pro uplatnění klíčových kompetencí manažera nebo supervizora s cílem vytvořit adekvátní prostředí pro realizaci cílů sociální práce a sociální a zdravotní péče prostřednictvím multidisciplinárních profesních pracovních týmů. Jazykové kompetence komunikace v cizím jazyce jsou ověřovány jednak u přijímací zkoušky, jednak v průběhu studia formou cizojazyčné odborné prezentace. V posledních letech se velmi osvědčily společné, v anglickém jazyce vyučované volitelné předměty, pro studenty katedry a dalších evropských univerzit (Lahti University of Applied Sciences, Edinburgh Napier University, Frankfurt University of Applied Sciences ad.)


Přehled povinných a povinně volitelných předmětů najdete zde


Poslední změna: 18. říjen 2017 12:12 
Sdílet na:  
Naši partneři
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Máchova 7, 120 00 Praha 2

Tel/fax: 221 592 546

E-mail:

Jak k nám