• O studiu
  • Charakteristika studijního programu

Charakteristika studijního programu


Navazující magisterský program řízení a supervize (ŘS) se zaměřuje v rámci vzdělávací oblasti sociální práce na přípravu vedoucích pracovníků pro střední a vrcholovou úroveň řízení a supervizorů v oblasti poskytování sociálních služeb a služeb, jejichž součástí je sociální práce. Odpovídá multidisciplinárně pojaté oblasti sociální práce, a vybavuje absolventy kvalifikačními požadavky pro povolání sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, a to především pro úroveň středního nebo vyššího managementu v organizacích služeb sociální práce a organizacích koordinujících služby sociální práce, příp. sociálně-zdravotní a zdravotní služby, příp. výzkumníky a analytické pracovníky v sociálních a zdravotnických institucích.


Program studujícím umožňuje, aby se profilovali ve dvou specializacích - supervize a/nebo řízení. V obou specializacích studium poskytne teoretické a metodologické poznatky a osvojení praktických dovedností díky vysokému podílu praxe. Studium poskytuje studentům a studentkám také adekvátní možnost podílet se aktivně na výzkumných projektech (formou studentských prací, zapojení do výzkumných projektů, účastí na konferencích apod.) i projektech s poskytovateli služeb.

Program má vysoký podíl praxe a připravuje pro regulovanou profesi, současně však rozvíjí akademické schopnosti studentů a dává možnost pokračování v doktorském studiu.

Specializace na supervizi obsahově odpovídá požadavkům na výcvik supervizorů ANSE (Evropského svazu národních svazů supervize). Pro přijetí na specializaci supervize je v souladu s požadavky ANSE požadována kromě jiného praxe v sociálních či zdravotnických organizacích v minimálním rozsahu pět let, doložená zkušenost s vlastní supervizí v rozsahu min. 60 hod., kurzy dalšího vzdělávání v metodách reflektující práce se sebou, klienty a se skupinou v rozsahu min. 150 hod., zkušenost se vzděláváním dospělých a absolvování dlouhodobého sebezkušenostního výcviku.


SP je unikátní svým zaměřením na specializace řízení a supervizi v oboru sociální práce nejen v rámci UK, ale i v rámci ČR. Výuka v rámci specializací je komplexnější a důkladněji se věnuje poznatkům o změnách v organizacích, jejich interakci s kontextuálními vlivy, mezioborovou spoluprací, koordinací komplexní pomoci, ekonomickým a personálním aspektům řízení i rozvíjením dovedností řízení, resp. provádění supervize, a tím též systematickému utváření podmínek sociálního prostředí.

Učitelé jsou v úzkém kontaktu s požadavky praxe, působí jako experti, poradci a řešitelé projektů ve spolupráci se státními i nestátními organizacemi a periodicky sledují uplatnění absolventů, kteří jsou velmi žádaní. Spojení s praxí je upevňováno i tak, že do výuky jsou zváni též uživatelé služeb a pracovníci z praxe, aby seznamovali studenty se svými bezprostředními zkušenostmi.Poslední změna: 16. říjen 2020 16:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Naši partneři

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail: romana.pistekova@fhs.cuni.cz


Všechny kontakty

Jak k nám