Badatelský profil

Řízení a supervize patří k odborně regulovaným praktikám, systematicky působícími na procesy a fenomény vzrůstajícího počtu dilematických situací, které je třeba v praxi sociálních a zdravotnických organizací denně řešit. Ty mají podstatné dopady na život konkrétních lidí, ohrožených sociálním vyloučením a odkázaných na jejich služby. Katedra řízení a supervize (dále jen KŘS) se zaměřuje na výzkumy, které mají i svou aplikační dimenzi ve vytváření podnětů pro takové organizování a řízení zkoumaných služeb, které odpovídá poslání sociálních a zdravotních služeb v evropském hodnotovém prostoru zaměřeném na respekt k důstojnosti člověka.


Výsledkem badatelského úsilí v této oblasti byly až dosud nově vytvořené nebo adaptované výzkumné nástroje a postupy, realizované empirické výzkumy i teoretické analýzy vybraných aspektů této mnohovrstevnaté a složité problematiky. Pro uvedenou výzkumnou specializaci je charakteristický interdisciplinární přístup, na němž se podílejí zejména tyto obory: sociologie, sociální práce a sociální politika, sociální gerontologie, filosofie, etika a ekonomie.


Badatelský rámec je vymezen silnou provázaností s výukou – na výzkumných postupech participují studenti a výsledky jsou do výuky, potažmo řídící supervizní praxe studentů, přenášeny, ověřené metody využívány v diplomových pracích.


Smyslem, legitimizujícím management i supervizi těchto organizací, je vytváření co nejlepších podmínek k poskytování kvalitních služeb. K tomuto smyslu se katedra hlásí i svým výzkumem, ocitajícím se v trojúhelníku integrované tvorby poznatků, typickým pro sociální práci. Ten je tvořen třemi vrcholy - 1) vzdělavateli manažerů a supervizorů v sociálních a zdravotnických organizacích v rolích výzkumníků, 2) pracovníky přímé péče sociálních a zdravotních služeb a 3) managementem konkrétních organizací, kde probíhá výzkum. Z tohoto trojúhelníku jsou generovány výzkumné otázky, vyjednávány relevantní metody a etické ohledy a zpětně jsou do tohoto trojúhelníku i určeny výsledky k dalšímu využití ve prospěch kvalitní služby.


KŘS rozvíjela své badatelské aktivity v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK P19 Interdisciplinární sociální vědy), kde byla doc. Havrdová členkou Rady programu a jednou z hlavních řešitelek. Tento vědecký program byl obhájen a schválen vědeckou radou UK v r. 2012. Navázal na jednu z hlavních linií výzkumného záměru UK FHS „Antropologie komunikace a lidské adaptace“ (MSM 0021620843, 2005-2011), jehož spoluřešitelem byla i KŘS. V rámci programu Prvouk P19 byly primárně uskutečňovány problémově orientované badatelské projekty, které využívaly současný stav sociálně-vědního poznání a současně jsou orientovány na řešení praktických problémů.


KŘS pokračuje ve výzkumu souvislostí mezi kulturou organizace, řízením a supervizí, které byly již v předchozích letech zkoumány jak v hlavním výzkumném záměru, tak i v navazujících projektech specifického vysokoškolského výzkumu UK FHS v letech 2010 a 2011 se zapojením doktorandů a studentů.
Poslední změna: 18. říjen 2017 12:32 
Sdílet na:  
Naši partneři
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Máchova 7, 120 00 Praha 2

Tel/fax: 221 592 546

E-mail:

Jak k nám