Badatelský profil

Řízení a supervize patří k odborně regulovaným praktikám, systematicky působícími na procesy a fenomény vzrůstajícího počtu dilematických situací, které je třeba v praxi sociálních a zdravotnických organizací denně řešit. Ty mají podstatné dopady na život konkrétních lidí, ohrožených sociálním vyloučením a odkázaných na jejich služby. Učitelé programu řízení a supervize (dále jen ŘS) se zaměřují na výzkumy, které mají i svou aplikační dimenzi ve vytváření podnětů pro takové organizování a řízení zkoumaných služeb, které odpovídá poslání sociálních a zdravotních služeb v evropském hodnotovém prostoru zaměřeném na respekt k důstojnosti člověka.


Výsledkem badatelského úsilí v této oblasti byly až dosud nově vytvořené nebo adaptované výzkumné nástroje a postupy, realizované empirické výzkumy i teoretické analýzy vybraných aspektů této mnohovrstevnaté a složité problematiky. Pro uvedenou výzkumnou specializaci je charakteristický interdisciplinární přístup, na němž se podílejí zejména tyto obory: sociologie, sociální práce a sociální politika, sociální gerontologie, filosofie, etika a ekonomie.


Badatelský rámec je vymezen silnou provázaností s výukou – na výzkumných postupech participují studenti a výsledky jsou do výuky, potažmo řídící supervizní praxe studentů, přenášeny, ověřené metody využívány v diplomových pracích.


Smyslem, legitimizujícím management i supervizi těchto organizací, je vytváření co nejlepších podmínek k poskytování kvalitních služeb. K tomuto smyslu se učitelé hlásí i svým výzkumem, ocitajícím se v trojúhelníku integrované tvorby poznatků, typickým pro sociální práci. Ten je tvořen třemi vrcholy - 1) vzdělavateli manažerů a supervizorů v sociálních a zdravotnických organizacích v rolích výzkumníků, 2) pracovníky přímé péče sociálních a zdravotních služeb a 3) managementem konkrétních organizací, kde probíhá výzkum. Z tohoto trojúhelníku jsou generovány výzkumné otázky, vyjednávány relevantní metody a etické ohledy a zpětně jsou do tohoto trojúhelníku i určeny výsledky k dalšímu využití ve prospěch kvalitní služby.Učitelé ŘS pokračují ve výzkumech souvislostí mezi kulturou organizace, řízením a supervizí, reflexivity u sociálních pracovníků a sester a v dalších výzkumech (viz výzkumné projekty a programy). Do výzkumu zapojují také studenty a doktorandy v rámci projektů specifického vysokoškolského výzkumu UK FHS.
Poslední změna: 16. říjen 2020 10:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Naši partneři

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail: romana.pistekova@fhs.cuni.cz


Všechny kontakty

Jak k nám