Odborné dovednosti


Absolvent umí konceptuálně připravit a realizovat výzkumná šetření a aplikovat jejich výsledky do praxe v oblasti sociálních služeb a služeb, jejichž součástí je sociální práce. Má zkušenost s mezioborovou spoluprací a koordinací práce na úrovni týmu, regionu nebo státu a umí je efektivně využívat ke zprostředkování komplexní podpory ze strany pracovníků klientům. Umí reflektovat a vstupovat do interakce s organizačními a jinými kontextuálními vlivy, které ovlivňují výkon sociální práce. Umí zadávat výzkumy a vyhodnocovat empirická data. Umí řídit vývoj, pilotovat a zavádět inovace a realizovat kontrolní a inspekční činnost v oblasti kvality sociálních a dalších služeb, které zahrnují sociální práci. Umí plánovat uspořádání supervize a využívat ji pro podporu kvality péče.

Absolvent se specializací na řízení umí rozlišit, jak vypadá efektivní organizace z hlediska organizačního rozvoje a rozvoje lidských zdrojů. Je schopen komplexně analyzovat organizaci služeb, jejichž součástí je sociální práce a podporovat její změnu ve vztahu k existujícím zdrojům a stanoveným cílům organizace, a jejich evaluaci. Orientuje se v některých metodách realizace/ řízení rozvoje s přihlédnutím k právům a potřebám uživatelů a efektivitě služby.

Absolvent se specializací na supervizi systematicky rozvinul a zdokumentoval v portfoliu supervizora své znalosti a zkušenosti z oblasti sebereflexe a vlastní supervize, se supervizními metodami práce s jednotlivci, skupinami a/nebo týmy, a se vzděláváním dospělých, na nichž stavěl své navazující magisterské studium. Umí praktikovat základní metody supervize a realizovat je v souladu s kritérii dobré praxe a kontraktem supervize v odborných školách či organizacích, jejichž součástí je sociální práce. Splnil požadavky na výcvik supervizorů dle požadavků ANSE (Evropské asociace národních svazů supervize).Poslední změna: 16. říjen 2020 16:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Naši partneři

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail: romana.pistekova@fhs.cuni.cz


Všechny kontakty

Jak k nám