Odborné dovednosti

Absolvent umí aplikovat poznatky z metod výzkumu ve vlastní výzkumné studii z oblasti sociálních či zdravotnických služeb. Svou specializací se profiluje jako supervizor nebo jako manažer v sociálních a/nebo zdravotnických organizacích podle předchozí kvalifikace a zaměření obhájeného portfolia. Absolvent se zaměřením na řízení umí rozlišit, jak vypadá efektivní organizace z hlediska organizačního rozvoje a rozvoje lidských zdrojů. Umí objasnit souvislosti mezi faktory sociálního a ekonomického prostředí a jejich dopady na rozhodování řídících pracovníků. Je schopen komplexně analyzovat sociální nebo zdravotnickou organizaci a podporovat její změnu s ohledem na specifické potřeby lidí, lidská práva a etické aspekty péče o znevýhodněné klientské skupiny. Orientuje se v některých metodách realizace/ řízení rozvoje s přihlédnutím k právům a potřebám uživatelů a efektivitě služby. Absolvent řízení pod vedením učitele a ve spolupráci s kontaktní osobou v organizaci realizoval vybrané úlohy pro identifikaci a podporu možných změn ve vztahu k existujícím zdrojům a stanoveným cílům organizace, a jejich evaluaci.


Absolvent  se zaměřením na supervizi systematicky rozvinul a zdokumentoval v portfoliu supervizora své znalosti a zkušenosti z oblasti sebereflexe a vlastní supervize, se supervizními metodami práce s jednotlivci, skupinami a/nebo týmy, a se vzděláváním dospělých, na nichž stavěl své navazující magisterské studium. Praktikuje základní metody supervize a realizuje je v souladu s kritérii dobré praxe a kontraktem supervize v odborných školách či organizacích sociálních nebo zdravotních služeb.


Poslední změna: 23. říjen 2014 11:13 
Sdílet na:  
Naši partneři
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Máchova 7, 120 00 Praha 2

Tel/fax: 221 592 546

E-mail:

Jak k nám