Projekt CareMan

V říjnu 2013 zahájili pracovníci katedry Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích práce na tříletém projektu CareMan. Cílem projektu bylo ve spolupráci se čtyřmi dalšími univerzitami vytvořit společné (joint) předměty, ve kterých by studenti získávali znalosti, dovednosti a postoje potřebné při řízení evropských poskytovatelů sociálních a zdravotnických služeb. Vedle Fakulty humanitních studií UK se na realizaci projektu podílely  také dvě finské university - Hämmelinna University of Applied Sciences a Lahti University of Applied Sciences, dále pak skotská Edinburgh Napier University a portugalská University of Évora.


Projekt byl rozdělen do 6 pracovních fází. První a druhá zajišťovala  jeho řízení a řízení kontroly během celé implementační fáze. Třetí byla analytická, během které proběhly na národní i mezinárodní úrovni ohniskové skupiny, byla provedena obsahová analýza kurikulí a navrženy sylaby třech, sdílenou formou vyučovaných, předmětů. Během čtvrté fáze proběhla pilotáž nově navržených předmětů, do které se zapojili studenti všech zúčastněných univerzit a to buď pouze virtuální formou, nebo virtuálním způsobem doplněným o týdenní intenzivní program pořádaný buď v Lahti (2015) nebo v Praze (2016) .


Pilotáž prvního modulu, nazvaného Human Resource Management and Knowledge Management, byla zahájena v dubnu 2015 a trvala  do konce června 2015. V dubnu 2015 proběhlo ve finském Lahti také setkání studentů zapojených do pilotáže prvního modulu. Tohoto setkání se zúčastnilo 9 studentů katedry. Druhý modul nesl název Quality Assourence a jeho pilotáž byla řízena univerzitou v Évoře. K pilotáži došlo  v zimním semestru akademického roku 2015/2016. V letním semestru, téhož roku, byl ověřen  třetí předmět nazvaný  Intercultural Management.


Poslední dvě pracovní fáze byly orientovány na publicitu a další šíření výstupů projektu, kterými byly především odborné články a také monografie HAVRDOVÁ, Z., MATTHEWS-SMITH, G., HUOTARI, P. 2017. Developing Cross-Cultural Competencies in Health and Social Care Management. Learning from Research and Experience of Five EU Universities. Lahti University of Applied Sciences. Monografii v tištěné nebo elektronické podobě je možné vyzvednout na Katedře řízení a supervize.


Projekt CareMan doplnil  již dříve existující spolupráci, která se primárně orientovala na pořádání čtrnáctidenních výměnných intenzivních programů (Lahti 2012, Évora 2013 a Praha 2014). Průběh realizace potvrdil skutečnost, že ke vzdělávání manažerů sociálních a zdravotnických služeb je nutné přistupovat z nadnárodní perspektivy. Řešení řady existujících problémů (sociální vyloučení, migrace, bezdomovectví, vysoké náklady na zdravotnictví) budou vznikat na mezinárodní úrovni, jako výsledek vysoce odborné týmové práce, na kterou musí být studenti připravováni i během svých vysokoškolských studií.
Poslední změna: 18. říjen 2017 12:46 
Sdílet na:  
Naši partneři
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail:


Všechny kontakty

Jak k nám