rok 2004-06

Seznam diplomových prací


rok 2004


Chráněné dílny Oblastní charity Znojmo - analýza hospodářských výsledků a plán dalšího rozvoje Pády a zranění hospitalizovaných pacientů v Nemocnici Pelhřimov. Analýza stavu a návrh zavádění preventivních opatření

Spokojenost pracovníků malých týmů

Vybrané dopady reformy veřejné správy na uživatele sociálních služeb

Vnímání "odborného růstu" sociálními pracovníky z azylových zařízení Ministerstva vnitra České republiky

Rizika špatného zacházení se seniory v ústavní péči

Úloha reflexe v odborném růstu ergoterapeutů

Diagnostika personální politiky v organizaci a navržení konkrétních opatření na odstranění jejích nedostatků

Porod v porodnici ano či ne

Komunikace s klienty při provádění prevence a podpory zdraví

Komunitní plánování sociálních služeb v Jičíně z pohledu jedné z pracovních skupin

Zavádění personálního standardu do praxe v Domově pro matky v tísni na Oblastní charitě Znojmo

Komunitní plánování sociálních služeb: šance pro zlepšení kvality života uživatelů sociálních služeb

Zavádění konceptu bazální stimulace jako inovativní změny do ošetřovatelské praxe. 2004

Mobbing ve zdravotnické organizaci

Fundraising v činnosti neziskových organizací

Další vzdělávání sester v intenzivní péči ve Fakultní nemocnici v Motole.

Péče o rodinu umírajícího pacienta a pozůstalé na jednotce intenzivní péče (jako integrální součást ošetřovatelské péče)

Zkušenosti matek dětí s těžkým postižením


rok 2005


Geriatrie v systému vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků v České republice

Hodnocení a odměňování zdravotních sester pracujících na oddělení anesteziologicko-resuscitační péče ve Fakultní Thomayerově nemocnici

Zavádění pracovních postupů a jejich změny v neziskové organizaci

Proces zavádění změn v klubu Garáž

Standardizace zaškolování sester

Připravenost porodních asistentek v ČR na převzetí širšího spektra činností

Adaptační proces na hemodialyzačním oddělení

Plánování podnikatelské strategie při zavádění domácí hospicové péče (podnikatelský plán)

Navržení systému kontinuálního zvyšování kvality v Domově důchodců Petruškova 6, Ostrava- Zábřeh, p.o.

Problematika interrupcí s důrazem na strategii Pro-life

Problematika kvality péče o nemocné s chronickým selháním ledvin

Zavedení standardu kvality sociálních služeb v neziskové organizaci

Zavádění standardů kvality sociálních služeb v ústavu sociální péče

Implementace struktury učící se organizace do praxe

Bolest jako indikátor kvality péče

Svépomoc v péči o dlouhodobě duševně nemocné

Restriktivní metody v psychiatrii. Součást moderní péče nebo přežitek?

Vývoj supervize v sociálních organizacích

Změny v kvalitě služeb poskytovaných Linkou důvěry Česká Lípa v souvislosti se zaváděním Standardů kvality

Mezi minulostí a budoucností. Srovnání velkého a malého domova pro seniory.

Poskytování ošetřovatelské péče ve zdravotnických a sociálních zařízeních

Role supervize v podpoře staničních sester

Možnosti koordinace zdravotně sociální péče o staré lidi v komunitě

Ošetřovatelská péče a její zlepšování v Hemodialyzačním středisku v Kladně

Analýza a program rozvoje v oblasti vzdělávání pracovníků chráněného bydlení organizace Škola Modrý klíč, Sdružení pro pomoc mentálně postiženým

Management komunitního plánování sociálních služeb

Motivace a zátěž zdravotních sester pracujících v geriatrii a gerontopsychiatrii

Syndrom vyhoření u sester pracujících na ARO


rok 2006


Personální řízení organizace - praxe v Gerontologickém centru Praha 8

Násilí na pracovišti ve zdravotnictví - se zaměřením na psychiatrická pracoviště

Proces a řízení implementace Evropského sociálního fondu v oblasti vzdělávání v České republice

Násilí na seniorech v ústavní péči a jeho prevence z pohledu vedoucího pracovníka

Romové a péče o zdraví

Porod & negativní zážitek

Vztah zdraví a soběstačnosti v seniorském věku

Motivace dobrovolníků pro práci ve zdravotnických zařízeních

Vliv skupinové supervize v praxi ergoterapeuta

Posílení duchovních Církve adventistů sedmého dne jako vůdčích osobností

Problematika extrémně nezralých novorozenců

Nedobrovolné přijetí na psychiatrii

Založení kardiologické ambulance (podnikatelský plán)

Řízení lidí v procesu zvyšování kvality

Optimalizace osobních nákladů v souvislostí s optimalizací personálního zajištění při změně provozovatele dialyzačního střediska

Vliv supervize - manažerské a týmové na motivaci zdravotnického personálu (případová studie)

Hodnocení všeobecných sester jako součást jejich dalšího vzdělávání a rozvoje

Kreativní techniky v supervizi

Spokojenost s domácí zdravotní péčí

Zdravotní sestry a pracovní problémy spojené s jejich mateřstvím

Domácí péče o onkologicky nemocné

Management marketingu v nemocničních zařízeních 21. století

Dobrovolnická centra v ČR - metodika založení dobrovolnického centra

Vybrané teoretické s praktické aspekty kvality ošetřovatelské péče

Zavedení ošetřovatelského standardu na Klinice anesteziologie a resuscitace

Využití psychodramatu v supervizi

Business plan Mateřského centra Chomutov

Řízení změny ošetřovatelské péče v Oblastní nemocnici Kolín, a.s.

Standardizace a zvyšování kvality ošetřovatelské péče

Poslední změna: 11. červenec 2018 14:26 
Sdílet na:  
Naši partneři
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Máchova 7, 120 00 Praha 2

Tel/fax: 221 592 546

E-mail:

Jak k nám