rok 2007-09

Seznam diplomových prací


rok 2007


Zlepšování interdisciplinární spolupráce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí na interním oddělení - akční výzkum

Herní práce a možnosti jejího využití v komunikaci se seniory

Praktická příprava studentů VOŠ sociálních

Potřebují sourozenci bratrů a sester s MP podporu v rámci sociální práce?

Regionální rozvoj a využití strukturálních fondů EU

Potřebnost sociální služby pro lidi propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody na Znojemsku

Personální řízení terénní sociální práce se zaměřením na uvádění nových zaměstnanců do praxe

Faktory ovlivňující kvalitu poskytovaných sociálních služeb v návaznosti na úroveň života klientek v Domově Dana

Kompetenční model a další vzdělávání poradců pro volbu povolání na úřadech práce

Zavádění personálních standardů kvality sociálních služeb do praxe v zařízení Zvoneček

Vzdělávání nelékařského personálu - systém vzdělávání sester ve zdravotnické organizaci

Krizový management ve zdravotnickém zařízení

Změna v řízení ošetřovatelské péče Nemocnice Přerov

Videotrénink interakcí (VTI) jako podpora změny v organizaci

Když se mění pravidla: neformální platby v transformujících se zdravotnických systémech východní Evropy

Kvalita v pedagogicko-psychologickém poradenství

Dobrovolníci ve Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou v Praze - jak je vnímá personál

Kontinuální zvyšování kvality ve zdravotnickém zařízení

Supervize zaměstnanců kontra management organizace. Příležitost pro spolupráci nebo ohrožení autonomie?

Specifika ošetřování mediáně známých osobností

Ochrana soukromí pacientek na gynekologicko-porodnickém oddělení


rok 2008


Praktická výuka na odborných školách zdravotnických ve světle evropských strategických dokumentů

Manažerská supervize a její uplatnění v Diakonii ČCE

Kvalita pečovatelských služeb na Rakovnicku

Interní komunikace v Diakonii Českobratrské církve evangelické - Středisku sociální pomoci v Mostě

Analýza systému profesního vzdělávání pracovníků na Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze

Systémová optimalizace organizace práce o.s. poskytujícího sociální služby

Marketing vzdělávacích služeb pro specifického uživatele

Etika klinického výzkumu prováděného v intenzivní péči zdravotními sestrami

Význam intervenčních center v boji proti domácímu násilí

Systém péče o osoby se zrakovým postižením v ČR a vybraných evropských zemích

Těžce nemocné děti v rodinné péči v okrese Třebíč a Wayne county

Strategie a nové trendy v oblasti řízení lidských zdrojů

Řízení změny ve vzdělávání (se zaměřením na zdravotně a sociálně znevýhodněné jedince)

Ženy odmítající léčbu zhoubného nádoru prsní žlázy

Současný systém vzdělávání sester a jejich kompetence v oblasti edukace pacientů (v intenzivní péči)

Zavádění participativních procesů do organizace na příkladu tvorby poslání a vize organizace (Akční výzkum)

Management mimořádných událostí

Prožívané dopady supervize na pracovníky v organizacích zaměřených na drogovou problematiku

Projekt centralizace operačních sálů v nemocnici Děčín

Současná situace hipoterapeutických center ve Středočeském kraji a v Praze

Dobrovolnictví v terénní práci s uživateli drog - návrh koncepce dobrovolnictví k akreditaci Streetwork

Analýza bezpečnostních standardů zdravotnických zařízení v ČR

Zpětná vazba v personálním řízení

Vzdělávání pracovníků v sociální sféře s ohledem na nový zákon o sociálních službách

Hodnocení zdravotních sester v Nemocnici Most


rok 2009


YMCA v České republice - dialog mezi principy dobrovolnictví a profesionality.

Komunikační dovednosti manažerů v neziskových organizacích.

Kvalita práce v biochemické laboratoři

Marketingová strategie farmaceutické firmy léku na hypertenzi

Vytvoření a pilotní ověření jednotné zdravotnické dokumentace. Případová studie v Oblastní nemocnici Náchod, a.s.

Doprava raněných a nemocných

Sociální podnikání

Komunikace zdravotních sester s matkami hospitalizovaných dětí

Regulační poplatky ve zdravotnictví - rok po té

Mobilní hospic

Strategické řízení zdravotnického zařízení - strategická operace Evropského urologického léčebného a výukového centra

Ukazatelé kvality v sociálních službách

Řízení změny v systému zapracování sester na ARO v Krajské nemocnici Liberec a. s.

Sociální podnikání. Analýza produktu při vytváření sociální dílny.

Možnosti regulace hazardních heren i za současné legislativy (na území města Brna)

Standardizace ošetřovatelské péče u pacientů na umělé plicní ventilaci

Systém péče o osoby po poranění mozku. Problémy v České republice: současná dilemata a výzvy.

Care Farming jako forma rehabilitace a sociální služby

Institucionalizace sestry specialistky pro hojení ran

Zavedení dezinfekčního plánu a opatření k hygienické dezinfekci rukou na Oddělení akutní kardiologie IKEM Praha

Řízení změny na středních školách vyučujících obory středních odborných učilišť.

Podpora pracovníků transformujících se zařízení.

Motivační podněty pro osobní asistentky v Pražské organizaci vozíčkářů

Restrukturalizace a optimalizace organizačních procesů

Vzdělávací supervize

Používání informovaného souhlasu na jednotce intenzivní péče

Business plán Dobrovolnického centra Uherské Hradiště

Bezdomovectví a závislost na alkoholu

Business plán soukromé agentury

trategické plánování v neziskovém sektoru

Prevence HIV/AIDS na základních školách

Fundraising v České republice

Zajišťování spokojenosti se službou

Péče o rodiče kriticky nemocných dětí hospitalizovaných na JIP a ARO (jako integrální součást ošetřovatelské péče)

Řízení práce dobrovolníků v Organizaci pro pomoc uprchlíkům.

Kvalita edukace v péči o novorozence na neonatologickém pracovišti.

Marketing uplatňovaný vůči zdravotnickým organizacím

Změna partnerských rolí a rodinných vztahů migrantů žijících v novém prostředí

Vliv aktivit na život seniorů

Komunitní plánování sociálních služeb na úrovni obcí.

Porovnání typu autokratického řízení a řízení demokratického s přihlédnutím k jejich vlivu na atmosféru na pracovišti

Využívání supervize v občanských poradnách sdružených v asociaci občanských poraden

Úspěch v životě očima pracovníka v sociální sféře

Projektové řízení organizací občanského sektoru

Zvyšování kvality zdravotní péče prostřednictvím auditu zdravotnické dokumentace

Zdravotnické zařízení jako poskytovatel akreditovaných vzdělávacích kurzů. Případová studie organizace Gerontologické centrum.

Důstojnost pacienta v Etickém kodexu sester a v praxi

Rozvoj organizační struktury orientované na spoluúčast
Poslední změna: 11. červenec 2018 14:32 
Sdílet na:  
Naši partneři
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Máchova 7, 120 00 Praha 2

Tel/fax: 221 592 546

E-mail:

Jak k nám