rok 2016-18

Seznam diplomových prací


rok 2016


Etické problémy pracovníků nemocnice z hlediska organizační etiky

Etické aspekty dárcovství krvetvorných buněk

Firemní dárcovství v České republice v době globální ekonomické krize

Integrace zdravotních a sociálních služeb pro pacienty s nevyléčitelnou nemocí

Stárneme doma – stárneme v obci.

Sociální firma z pohledu zaměstnanců se zdravotním postižením

Informovanost blízkých osob a jejich možnosti péče o osoby s Alzheimerovou nemocí

Optimalizace efektivity systému hodnocení sester ve vybraném zdravotnickém zařízení

Péče zaměřená na člověka v domově pro seniory

Řízení času manažerky - matky

Jakým způsobem technologie ovlivňují přímý kontakt sestry s pacientem?

Magnetické nemocnice

Vliv dávek v hmotné nouzi na motivaci snahy klienta úřadu práce k začlenění se do pracovního procesu.

Vzdelávanie zamestnancov vo vybranej obchodnej spoločnosti

Možnosti rozvoje služeb v oblasti péče o osoby s demencí a osoby pečující na Ústecku

Možnosti rozvoje služeb v oblasti péče o osoby s demencí a osoby pečující na Ústecku

Podpora kojení v rámci systému zdravotní péče ČR

Individualizace při zajišťování dietního stravování v domovech pro seniory

Supervize jako jedna z možných podpor pracovníků poskytujících přímou péči v hospici

První případ integrace specializované paliativní péče do domova pro seniory

Potřeby rodičů během péče o terminálně nemocné dítě.

Profesionalizace neziskové organizace prostřednictvím funkčního modelu dobrovolnictví

Management dobrovolnictví v hospicích

Řízení lidských zdrojů v nestátních neziskových organizacích

Marketing v ergoterapii


rok 2017


Case manager jako koordinátor kvalitní a efektivní dlouhodobé domácí péče o seniora

Interdisciplinární a multidisciplinární přístupy v péči o osoby s poruchami příjmu potravy - zahraniční inspirace

Vliv profesní minulosti manažerů v sociálních službách na výkon jejich povolání

Pracovní motivace dentálních hygienistek

Supervizní práce s výtvarnou expresí

PR v neziskových organizacích

Problematika náboru pacientů do klinických hodnocení

Jednání obchodních zástupců farmaceutických společností očima farmaceutických asistentů

Profesní ideál sestry

Postoj vedoucích pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí k trendům daným velkou novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí jako východisko pro řízení procesu zvyšování kvality poskytované práce orgánů sociálně-právní ochrany dětí

Jak se objevuje téma profesní etiky v procesu supervize v sociálních službách?

Kongruence individuálních a organizačních hodnot

Podnikatelský plán soukromé agentury domácí péče

Rizika úzké profesní specializace při výkonu zaměstnání zdravotníků

Podnikatelský záměr - Nástroj rozvoje konkrétní organizace občanského sektoru

Fundraising v neziskové organizaci Náruč, z.s.

Zapojení uživatelů sociálních služeb do procesu komunitního plánování v Karlovarském kraji

Biografie rodinných a manželských poraden

Potřeby nelékařských zdravotnických pracovníků v akutní psychiatrické péči

Co pomáhá duševně nemocným lidem ke zkvalitnění života z jejich pohledu. Podněty pro supervizi.

Etická dilemata v sociální práci z pohledu sociálních pracovníků ve veřejné správě (sociálních kurátorů)


rok 2018


Domácí hospicová péče – možnost využití australských standardů při příjmu pacienta

Využití analýz systému řízení lidských zdrojů pro rozvoj neziskových organizací

Zpětná vazba v procesu řízení a vedení nelékařského zdravotnického personálu a řízení jeho pracovního výkonu

Obhajoba lékařů a praktiků aplikujících Tradiční čínskou medicínu a jejich vypořádání se s kritikou své práce ze strany konvenčně zaměřených kolegů

Aktuální praxe komunitních terénních týmů pro lidi se závažným duševním onemocněním

Implementace paliativní péče do nemocnic

Psychologické aspekty řízení lidí se zaměřením na styly vedení

Implementace paliativní péče do nemocnic

Strategické řízení lidských zdrojů ve vybrané zdravotnické organizaci

Soukromé zařízení poskytující ergoterapii a fyzioterapii pro děti

Domácí hospicová péče – možnost využití australských standardů při příjmu pacienta

Obhajoba lékařů a praktiků aplikujících Tradiční čínskou medicínu a jejich vypořádání se s kritikou své práce ze strany konvenčně zaměřených kolegů

Zpětná vazba v procesu řízení a vedení nelékařského zdravotnického personálu a řízení jeho pracovního výkonu

Implementace paliativní péče do nemocnic

Zavádění principů paliativní péče ve zdravotnickém zařízení

Plánování podnikatelské strategie při zavádění nově vznikající služby pro seniory – dům pro seniory

Strategické řízení lidských zdrojů ve vybrané zdravotnické organizaci

Aktuální praxe komunitních terénních týmů pro lidi se závažným duševním onemocněním

Specifika spolupráce slyšících a neslyšících zaměstnanců organizace Tichý svět, o.p.s

Marketing v porodnictví

Podnikatelský plán coworkingového centra

Přístupy k veřejnému zdraví ve vybraných zemích a jejich srovnání

Etnografická studie stravy a stravování v Domově pro seniory

Nedostupnost sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického spektra a přidruženým problémovým chováním (PAS)

Založení komunitního centra, příprava žádosti o podporu z fondu EU a její úskalí

Management znalostí všeobecných sester uvnitř učící se organizace

Ideál hasiče záchranáře a ideál supervizanta – snášejí se?

Teambuildingové aktivity a jejich propojení se společenskou odpovědností firem

Činnosti a potenciál sociálních pracovníků v nemocnicích

Management organizace v procesu změny

Současné trendy vedení lidí ve zdravotnických zařízeních

Návrh podnikatelského plánu pro sociální podnik

Ulcerózní kolitida a její psychosociální dopad na dospívajícího


Poslední změna: 14. září 2018 14:48 
Sdílet na:  
Naši partneři
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Máchova 7, 120 00 Praha 2

Tel/fax: 221 592 546

E-mail:

Jak k nám