rok 2010-12

Seznam diplomových prací


rok 2010


Management of Volunteering in the Czech Republic

Řízení změny ve vedení týmu a souvisejících činnostech při práci s dlouhodobými klienty na krizové lince pro seniory

Návrh řešení problematiky uvádění nových příslušníků do Vazební věznice Praha-Ruzyně

Supervize org. jako nástroj řízení rozvoje a změny

Pojetí supervize v sociálních firmách v podmínkách České republiky

Řízení změny v občanském sdružení, případová studie

Kvalita v praxi českých muzikoterapeutů

Změna ve vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků ve FN Na Bulovce

Sdělování pravdy onkologicky nemocným

Vzdělávání zaměstnanců v org.: Postupy kardiopulmorální resuscitace

Řízení lidských zdrojů v neziskové org. - specifika a dobrá praxe

Sociální práce s fotbalovými fanoušky v zemích Evropské unie jako inspirace pro Českou republiku

Úloha rodinných pečovatelů v Domově se zvláštním režimem

Proces edukace pacientů na Klinice nefrologie IKEM po zavedení systému jakosti ISO 9001:2000

Systém řízení kvality na Úseku laboratorních metod FTNsP

Vnitrofiremní komunikace

Tvorba a implementace ošetřovatelských standardů v podmínkách přednemocniční neodkladné péče

Mobbing ve zdravotnictví

Pracovní zátěž onkologických sester a možnosti jejich profesní podpory ve FN - Hradci Králové.

Etika klinického výzkumu z pozice monitora klinického hodnocení

Zdravotní služby z pohledu uživatelů se zrakovým postižením

Zavádění supervize v zařízeních náhradní výchovy

Ošetřovatelská péče o rodičku s diagnózou foetus mortus

Poskytování postakutní péče v Nemocnici Pelhřimov a její kvalita

Péče o přeživší holokaust a její specifika

Problematika epilepsie u klientů chráněného bydlení Společnosti Duha

Možnosti financování neziskové organizace v České republice

Podpora pracovníků zařízení náhradní péče pro děti do 3 let v průběhu transformace

Management konfliktů v sociálních organizacích (Řešení konfliktů a rozhodování)

Sociální vyloučení v kontextu kultury chudoby

Změna struktury ošetřovatelského týmu gerontologického odd. a odd. následné péče z pohledu nové legislativy

Implementace Systému včasné intervence v lokalitě Prahy 2

Spirituální potřeby seniorů v domově pro seniory ve Velké Bíteši

Životní situace rodinných příslušníků osob po poranění mozku v kontextu péče a podpory


rok 2011


Zavádění manažerské supervize na odd. anestezie. Případová studie

Evaluace dobrovolnického programu "Dobrovolníci v nemocnici"

Zkoumání organizační kultury

Zkušenosti se supervizí v DCH Brno

Možnosti a limity péče v dětském domově a model jedné alternativy

Sociální práce s fotbalovými fanoušky v zemích EU jako inspirace pro ČR

Individuální vzdělávání v oblasti specifických poruch učení v dětských domovech Libereckého kraje - řízení změny

Zvyšování a prohlubování kvalifikace sociálních pracovníků ve veřejné správě ČR

Příprava dobrovolníků v Domácím hospici Cesta domů

Úloha ošetřujících při mobilizaci nepohyblivých pacientů a možnosti rehab.ošetřovatelství

Time managemment jako jedna z manažerských kompetencí

Systematický přístup v supervizi

Zavedení procesu individuálního plánování průběhu sociální služby v domově pro seniory

Standard/nadstandard zdravotní péče z pohledu uživatele péče

Řízení kvality ošetřovatelské péče v strategickém záměru Fakultní nemocnice v Motole

Etické souvislosti v intervenční kardiologii

Nabídka sociálních služeb pro seniory a jejich rodiny v mikroregionu Hlučínsko

Stresory a zvládání stresu při řízení v org., která poskytuje sociální služby

Řízení změny evidence majetku pomocí čárových kódů na Zdravotnické záchranné službě.

Trávení volného času očima dětí ohrožených sociálním vyloučením

Management dobrovolnictví v Německu

Využití supervize jako profesionální podpory pro zdravotní sestry v MNUL

Křesťanský management v církevních zdravotnických zařízeních

Etické aspekty a dilemata práce hasiče - záchranáře

Zefektivňování práce pomocí zavádění nových technologií - případová studie


rok 2012


Spokojenost pacientů a personálu s dobrovolnickým programem v nemocnici Teplice

Jeden namísto šesti: má centralizace operačního řízení zdravotnické záchranné služby vliv na kvalitu péče?

Marketing obezitologických služeb.

Hodnocení pracovníků v sociálních službách.

Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím analýzy dotazníku spokojenosti pacientů v konkrétní zdravotnické laboratoři.

Problematika předporodní, porodní a poporodní péče u vietnamských žen.

Personální řízení v občanském sdružení (případová studie)

Syndrom vyhoření na porodnickém pracovišti.

Management v preprimárním vzdělávání: proměny a souvislosti

Hlášení a evidence nežádoucích událostí v lůžkovém zdravotnickém zařízení

Řízení změny v sociálních službách Reorganizace Azylového domu sv. Terezie (případová studie)

Kvalita v ergoterapii

Supervize v terapeutických komunitách pro drogově závislé v ČR

Spolupráce aktérů v oblasti mimoškolního vzdělávání rozvíjející aspirace žáků z lokalit ohrožených sociálním vyloučením

Informovanost široké veřejnosti o problematice epilepsie v Městské nemocnici v Litoměřicích

Migréna a kvalita života pacientů: vnímání vlivů

Hodnocení zaměstnanců v Oblastní nemocnici Jičín a.s.

Problematické aspekty individuálního plánování v konkrétním domově pro seniory

Percepce role zdravotníka a organizační kultury zdravotnického pracoviště

Nastavení systému strategického plánování ve Farní charitě Litoměřice

Řízení kvality programu podpory zdraví u specifických skupin pacientů

Komunikační proces mezi zaměstnanci v přímé péči v domově sociální péče v návaznosti na standardy kvality sociálních služeb: analýza stavu a zavedení změn ve struktuře multidisciplinární porady zaměstnanců

Rekvalifikace jako efektivní nástroj politiky zaměstnanosti (studie jejich dopadu a praktického využití pro klienty v rámci konkrétního vzdělávacího projektu na snižování nezaměstnanosti)

"Supervize organizace" - novodobá potřeba poskytovatelů sociálních služeb.

Přínosy supervize z pohledu zdravotních sester.

Analýza studentských praxí v oboru adiktologie

Elektronická dokumentace v současné rehabilitaci

Vzdělávání pracovníků jako nástroj zvyšování kvality sociálních služeb.

Změna systému práce anesteziologického týmu

Kvalita terénní pečovatelské služby z pohledu uživatele.

Nefinanční motivování zaměstnanců v sociálních a zdravotních organizacích

Systém vzdělávání zaměstnanců - asistentů v přímé péči v organizaci Portus Praha, o. s.

Case management v multidisciplinární péči o rodinu s dítětem se zdravotním postižením

Diagnostika komunikace v občanském sdružení.

Pracovní motivace v sociálních službách

Verbální komunikace v domácí zdravotní péči

Kvalita služeb lůžkové rehabilitace z pohledu uživatelů, srovnání dvou pracovišť

Marketing a zavedení placených služeb v Dětském rehabilitačním stacionáři

Ředitel základní školy a jeho potřeby adaptace na profesní roli.

Nemoc si nevybírá - Život s "depresí"

Proces supervize ve výcviku v kognitivně behaviorální terapii a očekávání supervizorů a supervizantů od supervize.

Podpora procesu zvyšování kvality u poskytovatele sociální službyPoslední změna: 11. červenec 2018 14:38 
Sdílet na:  
Naši partneři
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Máchova 7, 120 00 Praha 2

Tel/fax: 221 592 546

E-mail:

Jak k nám