rok 2013-15

Seznam diplomových prací


rok 2013


Reflexe vztahových obtíží mezi supervizorem a supervidovaným,

Podnikatelský plán agentury domácí zdravotní péče

Etické aspekty dárcovství krvetvorných buněk

Standardizace ošetřovatelské péče v Oblastní nemocnici Náchod

Efektivita intenzivní péče o seniory

Podpora neformálních pečovatelů v oblasti péče o seniory

Spokojenost pacientů se zubní péčí v ČR a VB (srovnání dvou ordinací)

Informovanost široké veřejnosti o problematice epilepsie v Městské nemocnici v Litoměřicích

Potřeby klientů domu na půl cesty v rámci tvorby a realizace vlastních volnočasových aktivit a definování parametrů programu pro jejich podporu

Chráněné bydlení pro osoby s fyzickým postižením

Spuštění kaplanské služby v nemocnici v Chebu

Hodnocení nelékařských zdravotnických pracovníků

Systematizace vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků na zdravotnické záchranné službě

Bariatrické výkony a motivace obézních pacientů

Možnosti podpory pracovníků Tyfloservisu, o.p.s. jako prostředek prevence syndromu vyhoření a zajištění stálého rozvoje kvality poskytovaných služeb.

Zvyšování kvality sociální služby domova pro seniory v Karviné

Poslání v životě organizace

Organizace pohybových aktivit u pacientů s roztroušenou sklerózou

Motivace dobrovolníků ke kvalitní činnosti v ziskových i neziskových organizacích. Analýza a srovnání přístupu organizací a dobrovolných pracovníků

Proces tvorby strategického plánu v neziskové organizaci

Podpora nelékařských zdravotnických pracovníků na chirurgickém oddělení

Terénní práce s uživateli drog - cizinci

Motivy a strategie jednání rodičů odmítajících povinné očkování

Exuser a řízení v terapeutické komunitě - koncept Betel

Plánování podnikatelské strategie při zavádění ambulantní terénní služby pro peritoneálně dialyzované pacienty


rok 2014


Mezinárodní dobrovolnictví a jeho role v profesním a osobnostně sociálním rozvoji

Integrační sociální podnik jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti

Podnikatelský plán zdravotnické služby poskytující komplexní poradenství běžné populaci a sportovcům

Motivace pracovníků poskytujících služby v K - centrech a v terénních programech určených uživatelům drog

Systém hodnocení zaměstnanců v domově se zvláštním režimem

Optimalizace využití interních auditů v systému řízení zdravotnického zařízení

Ochrana práv nezletilých pohlavně zneužívaných dětí ve věku od novorozenců do tří let

Regulace kouření ve zdravotnickém zařízení IKEM

Střet organizačních kultur ziskového a neziskového sektoru v rámci programu Rok jinak

Úloha neodborné veřejnosti v etické komisi při posuzování klinického výzkumu v České republice

Rovnováha mezi pracovním a nepracovním životem lékařů kardiologie a kardiochirurgie

Supervize jako zdroj podpory pro porodní asistentky

Zaškolování zaměstnanců a zaměstnanecký manuál

Faktory bránící a podporující změnu v kontextu instituce veřejné správy

Kultura profese sociálních pracovníků sociálně-právní ochrany dětí se zaměřením na odebírání dětí z péče rodičů

Úskalí zavádění supervize v rámci evropských projektů do zařízení ústavního typu

Návrh systému hodnocení v konkrétní organizaci

Profese zdravotní  sestry na přelomu tisíciletí

Zásady bezpečného podávání léčiv a jejich vliv na kvalitu zdravotní péče

Potřeby a zkušenosti rodin s dítětem se spinální muskulární atrofií - současná situace a výzvy pro systém sociálních a zdravotních služeb v ČR

Podmínky prodloužení života v domácím prostředí u seniorů se sníženou soběstačností

Strategické plánování v neziskové organizaci

Pregraduální příprava ergoterapeutů. Zařazení metody Problem Based Learning do výuky studentů ergoterapie.

Supervize ve vzdělávání sester?

Marketing a marketingová komunikace nestátních a neziskových organizací, které se zabývají vzděláváním v rozvojových zemích.


rok 2015

Altruistický fenomén živého dárcovství ledviny

Kulturně podmíněné rysy řízení s přihlédnutím k vybraným typům organizací

Zkušenosti se zaváděním modelu peer konzultantů do vybrané organizace poskytující služby osobám s duševním onemocněním

Dopady supervize na resilienci pracovníků linky důvěry

Podnikatelský plán soukromé ergoterapeutické praxe

Manažerské vzdělávání v oblasti zdravotnictví a jeho dopady do praxe

Řízení lidských zdrojů v Junáku

Informační a komunikační technologie v sociálních a zdravotních službách

Marketingový plán rozvoje pečovatelské služby Doksy

Zdravotní péče související s těhotenstvím a porodem u cizinek z nečlenských států EU v České republice

Probační a resocializační programy pro mladistvé delikventy

Řízení změny v oblasti předávání kompetencí v malé firmě Procesia Zlín, s.r.o.- Případová studie

Týmová spolupráce na psychosomatických klinikách v Bavorsku: inspirace pro rozvoj managementu v psychosomatické medicíně v ČR

Používání omezovacích prostředků na oddělení geriatrie

Možnosti lidí se zdravotním postižením na trhu práce

Hodnocení pracovníků jako faktor stimulace pracovního výkonu zdravotníků

Marketing jako součást konkurenčního boje na trhu sociálních služeb

Motivace fyzioterapeutů pro jejich profesi, vývoj této motivace během jejich pracovní kariéry.

Postoje k řešení problematiky nadváhy a obezity

Organizace kurzu Advanced Life Support Provider v České republice

Role inspekce při formování politiky zvyšování kvality sociálních služeb v ČR.

Zavádění nové služby střediska výchovné péče

Srovnání nástrojů pro mapování bezdomovectví na místní a regionální úrovni

Management kvality rehabilitace u pacientů s cerebrovaskulárním onemocněním

Sociálně vyloučená lokalita a její vnímání komunálními politiky

Návrh optimální organizační struktury sociálního podniku

Řízení změny v procesu rozšiřování nabídky prenatálních kurzů v Thomayerově nemocnici v Praze

Dodržování legislativy zdravotnickými pracovníky na anesteziologicko-resuscitačním oddělení

Význam komunikace ve vztahu k porovnání očekávání rodinných příslušníků klientů Domova pro seniory od poskytované péče s reálnou praxí

Strategie zvládání odlišností v církevních organizacích sociálních služeb.

Hodnocení efektivity sociální služby chráněné bydlení

Obsazování volných pracovních míst v neziskových organizacích (případová studie)

Těhotenství a porod romských žen v kontextu transkulturní péče

 Psychické prožívání neplodnosti a asistované reprodukce z pohledu neplodného jedince

Optimalizace nastavení supervize ve vybrané organizaci

Pády jako indikátor kvality péče v sociálních službách

Odborný a osobnostní profil manažerů kvality fakultních nemocnic v České republice

Manažerské kompetence v sociálních a zdravotnických službách zaměřených na klienty s drogovou závislostí

Poslední změna: 11. červenec 2018 14:43 
Sdílet na:  
Naši partneři
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Máchova 7, 120 00 Praha 2

Tel/fax: 221 592 546

E-mail:

Jak k nám