Doc. Peter Brnula, Ph.D.Kontakt a konzultační hodiny

viz SIS


Vyučované předměty

viz SISVzdelanie:

2002 ukončil magisterské štúdium sociálnej práce na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, diplomová práca na tému: „Sociálny svet utečencov na Slovensku“

2003 rigorózna skúška z odboru sociálna práca na Pedagogickej fakulte Univerzity

Komenského v Bratislave (PhDr.), rigorózna práca na tému: „Terénna sociálna práca

ako metóda sociálnej práce“

2008 ukončil doktorandské štúdium (PhD.) v odbore sociálna práca na Fakulte

zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity v Trnave, dizertačná práca na

tému: „Sociálna práca so žiadateľmi o azyl na Slovensku a možnosti jej skvalitnenia“

2013 ukončil habilitačné konanie v odbore sociálna práca na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, habilitačná práca na tému: „Historické východiská vedy o sociálnej práci“.


Ďalšie vzdelávanie:

krátkodobé kurzy/výcviky:

2004 – seminár Relaxačné techniky v PCA (16 hod.)

2004 – seminár o muzikoterapii: Počúvaj svoju vnútornú hudbu /J. J. Moreno/ (16 hod.)

2013 – Vzťahová väzba (attachment) a psychická traumatizácia v ľudskom živote (10 hod.)

2014 – Existenciálne – analytický pohľad na človeka k sebe samému Existenciálna analýza

zážitkový seminár (12 hod.)


Dlhodobé kurzy/výcviky:

1998 – 2001 – tréning v oblasti terénnej práce s aktívnymi užívateľmi drog a rizikovou

mládežou OZ Prima (100 hod.)

2002 – 2006 – dlhodobý výcvik v psychoterapii zameranej na človeka podľa C. R. Rogersa

v PCAI Inštitúte ISTER v Bratislave (600 hod.)

2006 – 2007 – dlhodobý výcvik v Supervízii organizovanom Asociáciou supervízorov

sociálnych poradcov v Bratislave (240 h.)


Zamestnanie:

1998 – 2001 terénny sociálny pracovník/streetworker – Občianske združenie PRIMA v Bratislave;

2002 – 2004 redaktor – Občianske združenie Sociálna práca v Bratislave (vydávanie vedeckých a odborných publikácií v odbore sociálna práca);

2004 – 2005 sociálny poradca pre žiadateľov o azyl, odborný garant projektu – Slovenská humanitná rada v Bratislave

2004 – 2015 odborný asistent; docent – Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra sociálnej práce;

2014 – docent Fakulta sociálně ekonomická Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Katedra sociální práce;

2017 docent Katedra řízení a supervize FHS Univerzita Karlova v Prahe;


Členstvo v profesijných združeniach a organizáciách:

od 2006 členom Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov

od 2007 členom Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku

(2009 – 2015 člen Správnej rady AVSP)

od 2015 hosťujúci člen Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce – 2015 – 2019 – člen Profesijnej rady komory


Členstvo vo Vedeckých radách univerzít a redakčných radách vedeckých a odborných časopisov:

od 2010 recenzent akademických častí v mezinárodním časopise Sociální práce/

Sociálna práca vydávanej Asociací vzdělavatelů v sociální práci;

od 2011 člen redakčnej rady časopisu Revue sociálnych služieb vydávané

vydavateľstvom Oliva v spolupráci s FZaSP TU v Trnave

od 2016 člen VR FSE UJEP v Ústí nad Labem

od 2017 člen redakčnej rady časopisu Forum sociální práce vydávané FF UK v Praze

od 2018 člen redakčnej rady časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi (APLP) vydávaný Klinikou adiktologie 1. LF UK v Praze (ČR)

od 2019 člen VR FF UPJŠ v Košiciach


Projekty:

2003 - 2004 spoluautor a realizátor projektu „Utečenecké sociálne kliniky“ na Katedre

sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave;

2007 projekt „KRIŠTOF“ – tréning komunikačných zručností pre bezdomovcov v spolupráci s OZ Proti prúdu - lektor sociálnych zručností pre bezdomovcov. Projekt bol realizovaný Občianskym združením Proti prúdu a financovaný prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu – IS EQUAL

2011 – 2014 zahraničný expert a odborný konzultant v projekte CZ.1.07/2.2.00/28.0127 Inovace studijních programu sociální politika a socialní práce na Univerzite Hradec Králové s ohledem na potreby trhu práce;

2012 – 2015 zahraničný expert a vedecký pracovník v projekte s medzinárodnou účasťou CZ.1.07/2.3.00/20.0209 Rozvoj a podpora multidisciplinárního vedecko-výzkumného týmu pro studium současné rodiny na Univerzite Hradec Králové

2017 – 2018 konzultant v projekte Podpora sociální práce v obci Lovosice CZ.03.2.63/0.0/0.0/16128/0006111

2019 – odborný konzultant a odborný hodnotiteľ v rámci projetku Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov Rada pre poradenstvo v sociálnej práci Bratislava (SK)


Výskumné projekty:

2009 výskumník v projekte „Kvalitný výskum - podmienka úspešnej integrácie“ vo výskumnej aktivite: „Kvalitatívny výskum zameraný na skúsenosti legálnych migrantov s integráciou v SR“. Projekt bol financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov. Hlavná riešiteľská inštitúcia projektu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ústav verejnej politiky. Partnerom vo výskumnom projekte bol CVEK – Centrum pre výskum etnicity a kultúry Bratislava

2010 spoluprácu na projekte Thematic Study – The Asylum-Seekers' Perspective: Access to Information and Effective Remedies – člen výskumného tímu.

2015 – 2017 spoluriešiteľ v projekte VEGA č. 1/0335/15 Identifikovanie profesijných hodnôt sociálnej práce v Slovenskej republike FZaSV UKF Nitra

2016 hlavný riešiteľ výskumného projektu SGS UJEP v Ústí nad Labem: Život a potreby postmoderních veteránů v České republice

2018 – 2019 spoluriešiteľ výskumných projektov SGS UJEP v Ústí nad Labem č.UJEP-SGS-182-02-07 Sociální práce ve vzdělávacím systému a č. UJEP-SGS-182-02-04 20 let od pádu zdi v MatičníPoslední změna: 2. listopad 2020 13:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Naši partneři

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail: romana.pistekova@fhs.cuni.cz


Všechny kontakty

Jak k nám