Doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.Oborové zaměření

Zaměření na klinickou psychologii a psychoterapii, metodologii výzkumu a rozvoj sociální práce, komunitní práce a služeb, užší zaměření na supervizi v kontextu organizace, výzkum supervize a vzdělávání v supervizi. S tímto zájmem se pojí výzkum organizačních kultur a podmínek podpory pracovníků v prostředí sociálních a zdravotnických organizací, kulturní vlivy na řízení, hodnoty, postoje a vztahy.


Kontakt a konzultační hodiny

viz SIS


Vyučované předměty

viz SIS


Vedení diplomových  a dizertačních prací založených na kvalitativním i kvantitativním výzkumu, zejména se zájmem o témata jako je sociální práce, podpora a angažovanost pracovníků v soc. nebo zdravotnických službách; kulturní vlivy v profesi a v organizaci a jejich dopady na chování aktérů služeb; hodnoty a různé aspekty kvality poskytovaných služeb; reflexe vztahů a postojů profesionálů v multidisciplinárních týmech; zkušenosti v supervizi; podmínky poskytování supervize; sebereflexe pracovníka a supervizora; aj.


Vzdělání


1971 FFUK Praha, katedra psychologie, jednooborová psychologie

1973 FFUK, Praha, rigorózní řízení, obor metodologie a klin. psychologie 1984      ILF Praha: atestace z klin. psychologie

1985 FFUK, Praha ,  věd. aspirantura, obor  klinická psychologie (dizertační práce „Význam“ v modelování diagnostického procesu v psychopatologii.“ Kritické zkoumání sémantiky a metodologických aspektů psychiatrického posuzování.)

2012 PFUK Ružomberok, habilitace v oboru sociální práce (habilitační práce Supervize jako podpora implementace hodnot sociální práce do kultury organizace )


Další vzdělávání (vybrané)

1978-1984 Psychoanalytická terapie a „školička“ (MUDr. P. Příhoda a kol.)

1984 Atestace v klinické psychologii ILF Praha,

1985-1988 Komunita SUR

1993 Management in Non-Profit Sector, Johns Hopkins University Baltimore, USA (6 týdnů)

1993 JDC, Praha (2 roky)- podpora lidí se zdravotním postižením

1993-1994 Kurs komunitní práce - Leida Schuringa, Hogeschool de Horst     

1975-1995 Kursy hypnózy I a II, KBT, krizové intervence, systemického přístupu, procesuální psychoterapie, vyjednávání a řešení problémů, lektorské dovednosti aj.

1996-7 Rozvojová supervize v sociální práci- výcvik trenérů- Phare Projekt- certifikát EDSAL+ Uni Warwick, GB

2003 Aus der Werkstatt von supervision und coaching, OVS (Rakouský svaz pro supervizi) Salzburg

2003 International summercourse on supervision-intercultural dialogue in supervision, ANSE

2003 Oxford Hospitality scheme, studijní pobyt Oxford, Evidence- based education and supervision

2004-6 International intervision group, ANSE

2007 OVS, Wien: Supervision lernen- neue Entwicklungen

2006-8 Psychodrama in supervision, Universitat Kassel, SRN, výcvik

2006-9 Teologie a spiritualita zasvěceného života, TF UP Olomouc, Bc studium


Krátce z CV


Zuzana Havrdová se po ukončení studia psychologie nejprve věnovala vědeckému studiu diagnostického procesu v oblasti psychiatrie a prakticky službám péče o duševní zdraví ve Výzkumném ústavu psychiatrickém a na Psychiatrické klinice v Praze. Toto ji dovedlo k psychoterapii a krizové intervenci a posléze i založení krizového centra RIAPS (v r. 1991). Krátce se před tím podílela i na vědeckých výzkumech v oblasti neurofyziologie a výzkumu hlasových změn, které realizovala s předními výzkumníky oborů na UK a ve VÚPs (MUDr. J. Faberem a MUDr. M. Morávkem). Z tohoto období vznikla její dizertační práce a několik odborných článků, které jsou dodnes citovány. Paralelně však sledovala i svůj zájem o sociální témata, před revolucí se podílela pod vedením JUDr. Tomeše s dalšími odborníky na tvorbě koncepce Rodinné politiky v ČR a posléze i (v r. 1990) na založení katedry sociální práce na FFUK (vedoucí Jiřina Šiklová). Výuka metod sociální práce a bohaté zkušenosti ze stáží na zahraničních pracovištích škol sociální práce a sociálních služeb v mnoha zemích (Holandsko-de Horst, USA, UK, Dánsko, Švédsko), spolu s předchozími zkušenostmi z psychoterapie, ji dovedly k zájmu o supervizi, které se začala systematicky věnovat od r. 1995. V r. 1996-7 prošla s malou skupinou kolegů prvním výcvikem supervize v sociální práci pořádaném v ČR, který byl v rámci programu Phare garantován Velvyslanectvím Velké Británie a MPSV. Portfolio supervizora bylo v závěru výcviku posouzeno hodnotiteli z EDSAL a university Warwick. Později, kdy byla ustavena evropská asociace supervize ANSE, s ní navázala kontakt a účastnila se jí pořádaných vzdělávacích akcí i mezinárodní kontinuální intervizní skupiny, jako dalšího vzdělání v supervizi. Po roce 2004 navázala kontakt s univerzitami v Rakousku, Německu a Maďarsku, které poskytovaly magisterský program v supervizi, a s nimi rozvíjela společné programy pro studenty a učitele. Od r. 1997 patřila k prvním autorům, kteří u nás přednášeli a psali o supervizi, nejprve prakticky, později i vědecko-výzkumně.


V období do konce 90. let se Z. Havrdová angažovala v budování oboru sociální práce, služeb sociální práce a vzdělávání v sociální práci. Také se podílela na vytváření standardů (minimálních standardů vzdělávání a standardech sociálních služeb) jako členka řady pracovních skupin a sítí a řešitelka národních i mezinárodních projektů. Dále se angažovala v rozvoji komunitní práce a komunitních center (Cheiron T, Český západ, o. s.) a při vzniku školy pro romské asistenty a poradce. Díky svým raným badatelským zkušenostem se sémantikou pojmů a metodologií rozvíjela vždy spojení kompetenčního a reflexivního přístupu k praxi sociální práce, tedy zasazovala se na jedné straně o co nejpřesnější pojmenování oblastí a prvků sociální práce a služeb, a na druhé straně nabádala k procesuální otevřenosti, k jejich reflexivnímu zpřesňování a re-formulování na základě vyvíjejících se potřeb reálné praxe a konkrétních potřeb lidí. To ji vedlo i k trvalému zájmu o kvalitativní uchopení zkoumaných fenoménů a jeho začlenění do procesu akčního výzkumu a podporování změn.


V r. 2000 byla vyslána Českou charitou k vytvoření VŠ studia pro zdravotní a sociální sféru služeb, což vedlo k založení katedry Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na FHS UK. Na této katedře Z. H. působila jako vedoucí katedry do r. 2013, nyní je odbornou garantkou studia a dále na ni vyučuje, bádá a publikuje.


Zaměstnání


2013- dosud - Praha - UK FHS - Odborný garant kurikula - výuka supervize

2000- 2013 - Praha - UK FHS vedoucí katedry - řízení, výuka supervize

1990-1999 - Praha - FFUK, katedra sociální práce - odborná asistentka - výuka metod sociální práce, supervize praxe

1998-2000 - Praha - S ČKCH (+Caritas Europa) - vedoucí vzdělávacího střediska Capacity Building + vzdělávání

1992-1994 - Praha - Remedium - projektová manažerka Projekty vzdělávání v krizové intervenci aj.

1990-1993 - Praha - RIAPS - zástupce vedoucího - Krizová intervence, psychoterapie

1978 - 1990 - Praha - Psychiatrická klinika LFUK - odborný pracovník - krizová intervence, psychoterapie

1976 -1978 - Praha - Akademie věd, ÚFR Bulovka - vědecký aspirant - Výzkum vědomí a emocí

1972-1976 - Praha - VÚPs Bohnice - vědecký aspirant - výzkum diagnostického procesu


Členství v radách a expertní činnost


 • Zástupce FFUK v ASVSP a členka komise pro posuzování minimálních standardů členských škol sociální práce (1995-1999)

 • Expert – projektový konzultant v mezinárodním programu Phare – SWIF (Social Welfare Initiative Fund),1996.

 • Expert a autor příručky „Praktická výuka sociální práce“ v rámci mezinárodního projektu Phare – GTAF II, WP 2/4A 1995/96 „Minimální standardy v tříletém kvalifikačním studiu  sociální práce“.

 • Koordinátorka části pro univerzity mezinárodního projektu Phare „Vzdělávací standardy v sociální práci“ – GTAF III/WP3/03-08, 1996/97.

 • Oponentka projektového úkolu MPSV 200-07-29, o. p. s., Praha 2001.

 • Oponentka typologie sociálních služeb v rámci projektu MPSV, Praha 2003.

 • Lektorka školícího týmu inspektorů kvality v sociálních službách, MPSV, 2004

 • Členka výběrové komise inspektorů kvality v soc. službách, MPSV, 2004

 • Expert v rámci Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL), 2004 – 2007.

 • Oponent závěrečné zprávy projektu Průvodce odborným praktickým vzděláváním. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008.

 • Členka pracovních skupin Vzděláváním k deinstitucionalizaci a Dobrá praxe, NC Transformace sociálních služeb, 2011-2013

 • Expert MPSV v projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce v rámci OP LZZ 2014-15

 • Expert Úřadu vlády v dotačním programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce (2015)

 • Členka vědecké rady ministryně MPSV 2014-dosud

 • Členka oborové rady doktorského programu Aplikovaná etika (FHS UK)- od jeho založení dosud


Zapojení do vědeckých a rozvojových programů a projektů


SWIF - ( Social Welfare Initiative Fund,1996) - development of  cooperation between NGOs and   governmental org. in social services - projektový konzultant

GTAF II, WP 2/4A ( 1995 /96 ) - expert a autor učebního textu

GTAF III/ WP3/ 03-08 – koordinátor části projektu „Vzdělávací standardy v sociální práci“ pro Univerzity a spoluautor návrhu systému vzdělávání v soc. práci v ČR  (1996 - 97)

GTAF II/WP2/4B-Training center for Social Workers, CZ 9408/WP1/04-04-02 - Continuation in Training in  Social Work 1995-7 ) - řešitel                  

GTAF -  /WP3/09 Development of a community network in Tabor (1995-6)- řešitel

Vzdělávací nadace Jana Husa ( 1997,1998) – projekty vzdělávání  v rozvojové supervizi (řešitel a lektor)

Fond rozvoje vysokých škol – 1998 – rozvojová supervize v sociální práci- řešitel

OSF 1997 –1999 – projekt vytvoření praktických kompetencí v sociální práci-řešitel

DCV 555-   003/1998  -projekt Vzdělávacího institutu a programu vysokoškolského studia pro charitní sociální pracovníky - Česká katolická charita 1999-2001, odborný řešitel

VÚPSV 2001- výzkumný úkol: „Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách“-spoluřešitel

FRVŠ: Kombinované studium „Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích“ , r. 2003-řešitel

Pilotní inovativní projekt MPSV 2003-„Kriteria poskytování supervize  v sociálních službách a vzdělávání supervizorů  jako příspěvek ke  standardům kvality služeb“-řešitel

Sokrates program, Curriculum Entwicklung: Supervision, Coaching und Organisationsberatung in interkultureller Perspektive., 2004-5-spoluřešitel s UNI Kassel, Károli Gáspar Református Egyetem, Budapest, Uni Salzburg

Delegátka expertního týmu EGUAL, ETG 2-lidé s postižením (2003-5)

Členka NTS Zaměstnatelnost- pracovní skupina pro integraci ZPS, program EQUAL, 2004

Externí hodnotitelka projektů CIP  EQUAL, 2004 - 2007

JPD3 - Modernizace a institucionalizace vybraných vzdělávacích mechanismů v oblasti sociálních a zdravotních služeb- vedoucí projektu- 2005-2007.

Zajištění gerontologické a organizační supervize v zařízeních pro seniory zřizovaných jihomoravským krajem-projekt  JMK, UK FHS a Alzheimerovské společnosti, odborný garant (2010)

SVV UK 2010-261 704 - Etické jednání a význam hodnot v sociální praxi, hlavní řešitel

SVV UK 2011- Organizační kultura a vnitřní procesy, hlavní řešitel

PRVOUK P19 Interdisciplinární sociální vědy UK FHS, řešitelka projektu 19, od r.2012 dosud

Human Resources and Knowledge Management in Health Care – koordinátorka programu, lektorka  – financováno z programu Erasmus Intensive Programme, 2012 – 2014

Development of Culture and Quality of Care – Master’s Degree Programmes Enhancing Social and Health Care Management Competencies – členka řešitelského týmu, editorka monografie, koordinátorka výzkumu – financováno z programu Erasmus LLP. 2013 – 2016


Monografie


Havrdová, Z., Hajný, M. 2008 Praktická supervize. Praha: Galén, ISBN: 978-80-7262-532-1

Havrdová a kol. 2010. Hodnoty v prostředí zdravotních a sociálních služeb. Praha: UK FHS, 150s.

Havrdová a kol. 2011. Kultura organizace a supervize ve vzájemném působení. Praha: UK FHS, 102s.

Havrdová, Šmídová, Šafr, Štegmannová a kol. 2011. Organizačná kultura v sociálních službách jako předmět výzkumu. Praha: UK FHS, 200s.


Učebnice a oborová hesla


Havrdová, Z. 1995 /96 Praktická výuka sociální práce. Výstup z projektu GTAF II, WP 2/4A,

Havrdová, Z. 1999. Praktické kompetence v sociálni práci. Praha: Osmium.167 p.

Havrdová, Z. 2013. Heslo Supervize in Matoušek, O. a kol. ed. Encyklopedie sociální práce, Praha: Portál, s. 514-516, ISBN 978-80-262-0366-7, 576 s.

Havrdová, Z. 2013. Supervize v sociální práci. in Matoušek a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 3.vyd. s. 357-379, ISBN 978-80-262-0213-4, 400 s.

Havrdová, Z. Supervize v perinatální péči . In Mgr. Lea Takács, PhDr. Daniela Sobotková, CSc., prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. – editorky. Psychologie v perinatální péči. Praktické otázky a náročné situace, s. 167-178. Grada Publishing, a.s., 2015, ISBN 978-80-247-5127-6

Havrdová, Z., Kosová, J., Svobodová, J., Vomlelová, A. Mít život ve svých rukou. Český západ a Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2013, ISBN 978-80-87398-32-6, 157 s.


Odborné články a kapitoly v knize


Havrdová, Z. 1998. Development of Social Work in the Czech Republic, in ed. Hans Nootbaar, Jurgen Nowak, Zur Entwicklung der Sozialen Arbeit von 1918 bis 2000 in den ost-, mittelost- und suedeuropaeischen Laendern, Berlin: Alice Salomon Schule.

Havrdová, Z. 1997. Developmental Strategy in Social Work and Social Work Education in the Czech Republic. Irish Social Worker, Vol.15, No.1, p.15-17.

Havrdová, Z., Kalina, K. 2003. Supervize. in K. Kalina a kol. Drogy a drogové závislosti - mezioborový přístup. Praha: Rada Evropy/Úřad vlády ČR, s.133-141, ISBN 92 - 9168 - 088 - 5

Havrdová, Z. 2005. Jak by se měla vyvíjet kriteria poskytování supervize v ČR? Konfrontace, časopis pro psychoterapii, 16. ročník, 1 (59), mimořádné číslo: Supervize v Čechách,  str. 64-73. ISSN: 0862 - 89 71

Havrdová, Z. 2006. Is there one culture in supervision? Supervision, 3, s. 32-37, Beltz Verlag, Weinheim

Havrdová, Z. 2007. Vysokoškolská výuka supervize umožní poskytování kvalitních služeb potřebným lidem. Sociální práce/Sociálna práca 4, s. 13 -15. ISSN 1213-6204.

Havrdová, Z., Broža, J. 2008. Supervize jako specifická podpora nezávislého vnějšího odborníka. In Standardy kvality soc. služeb, výkladový sborník pro poskytovatele. Praha: MPSV, s. 154-164

Havrdová, Z. 2007. Vzdělávací supervize a kvalita začínajících sociálních pracovníků. Sociální práce, 4, s. 78-86,

Havrdová, Z., Šolcová, I., Hradcová, D., Rohanová, E. 2010. Kultura organizace a syndrom vyhoření. Československá psychologie, 64, 3, s. 235-248

Havrdová, Z., Procházková, M. 2011. Sledování změn v prožívání pracovníků v průběhu zavádění individuálního plánování služby v pobytovém zařízení pro seniory. Sociální práce, 3, s. 67-76, ISSN: 1213-6204

Šolcová, I., Havrdová, Z., Kebza, V. 2011. Organizational civility as measured by AWLS: a comparison between social and health organizations. Psychology & Health, 26,  Suppl. 2., s.4 IF 1.591

Havrdová, Zuzana, Iva Šolcová. 2012. Work-place civility and mental health by helping professionals. In Victor Olisah, ed., Essential Notes in Psychiatry. Rijeka: InTech, s. 13-36. ISBN: 978-953-51-0574-9. DOI: 10.5772/37548

Havrdová, Z., Šafr, J. 2012. Je sociální pracovník nositelem přístupu zaměřeného na člověka v rezidenční péči o lidi s demencí? Sborník příspěvků z konference VIII. Hradecké dny sociální práce, Univerzita Hradec Králové.

Havrdová, Z . 2013. Reflexe a reflexivita jako nástroje poznávání. Sborník příspěvků z konference 5. Dny sociální práce, Praha: FFUK, s. 9 -14, 978-80-87432-07-5.

Furmaníková, L., Havrdová, Z., Tollarová, B., Vrzáček, P. 2013. K fenoménu vůdcovství: Kým a jak je iniciován a veden proces transformace pobytových sociálních služeb. Soc. práce 1, roč. 13, s. 49-60.

Havrdová, Z., Šafr, J., Štegmannová, I.  2012. Positions of Social Workers’ Views About Residential Care for People with Dementia. Social Work & Society, Vol.10, 2, p.1-15,  ISSN 1613-8953 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:464-sws-271

Štegmannová, I, Havrdová, Z., Šafr, J. 2013. Determinanty jednotlivých typů komunikace pracovníků v pobytových zařízeních pro seniory. Kontakt , 4, s. 413-421. ISSN 1212-4117

Krupková, S., Havrdová, Z. 2013. Napětí mezi přisuzovaným významem a možnostmi realizace pracovní role všeobecné sestry. Kontakt, 4, s. 359-369, ISSN 1212-4117

Havrdová, Z. Krupková, S. 2013. The Congruence of Nurses in a Czech Hospital with Organizational Work Setting as Related to Organizational Engagement and Perceived Chances to Fulfill One’s Own Professional Aspirations. Review of European Studies, Vol. 5, No. 5, December, p.73-83 , ISSN 1918-7173, E-ISSN 1918-7181, doi:10.5539/res.v5n5p73 URL: http://dx.doi.org/10.5539/res.v5n5p73, www.ccsenet.org/res 

Havrdová, Z., Huotari, P. 2014. Perceptions on Ideal and Real-world Social and Healthcare Services Management: Evidence from the Czech Republic, Finland, and Portugal Comparison. Review of European Studies; Vol. 6, No. 3, p. 1-16, ISSN 1918-7173, doi:10.5539/res.v6n3p1

Vanclová, M., Havrdová, Z. 2015. Clinical Supervision: Challenging the Nursing Environment? Review of European Studies; Vol. 7, No. 11; doi:10.5539/res.v7n11p273

Havrdová, Z.(ed.). 2015. Role sociálního pracovníka v komunitní práci. Praha: MPSV, Sešit sociální práce 2, 50 s., IS N: 978-80-7421-087-7


Poslední změna: 24. srpen 2021 09:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Naši partneři

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail: romana.pistekova@fhs.cuni.cz


Všechny kontakty

Jak k nám