Doc. Monika Bosá, Ph.D.
Garanta studijního programu Řízení a supevize v soc. a zdrav. organizacích


Oborové zaměření:

Feministická sociální práce, gender v sociální práci, etika péče, kvalitativní výzkum zaměřený na postavení žen a genderovou rovnost v sociální práci a vzdělávání.


Kontakt a konzultační hodiny

SIS


Vyučované předměty

SIS


Vzdělání:

1992-1998: Studium filozofie a historie na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, titul Mgr.

2003-2008: Doktorské studium Pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Titul PhD. Téma disertační práce: Rodovo citlivá mediálna výchova jako súčasť výchovy k demokratickému občianstvu.

2013-2014: Habilitace v oboru sociální práce na Filozofické fakultě Prešovské univerzity v Prešově. Titul doc. Téma habilitační práce: Feminizmy v sociálnej práci.

Další:

„Tréning pre tradičné tréningy a facilitatívne učenie vo vzdelávaní dospelých“ (2006, realizátor: PDCS Bratislava, SR)

Výcvik „Na řešení orientovaný přístup v rámci metod sociální práce“ (2017–2018, realizátor: Dalet institut, ČR)


Expertní a pedagogická praxe:

Od roku 2020 působí jako docentka na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, v rámci odboru Řízení a Supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, kde vyučuje hlavně předměty zaměřené na výzkum v sociální práci.

Od roku 2006 do roku 2019 působila na Inštitúte edukológie a sociálnej práce na Filozofickej fakulte Prešovské univerzitě v Prešově (od roku 2008 na plný úvazek), kde se věnovala hlavně genderovým studiím v sociální práci, dějinám sociální práce, socioterapii, sociálně-psychologickému výcviku a etice sociální práce, byla členkou lektorského kolektivu realizujícího Kurz socioterapie, jehož první ročník byl otevřen v roce 2017-18.

Byla (2014-2019) spolugarantkou studijních oborů: 17256 sociální práce 1. stupeň, denní studium; 17253 sociální práce 2. stupeň, denní studium; 17256 sociální práce 3. stupeň, denní studium; 12972 sociální práce 3. stupeň, externí studium

V zimním semestru 2017/18 působila na FHS UK v Praze na Katedře genderových studií, kde vedla kurz Feminismus v pomáhající praxi - příklad sociální práce se ženami zažívajícími násilí.

V letech 2010 až 2014 byla expertní konzultantkou Krajského konzultačního místa v Prešově, které vzniklo v rámci Národního projektu Inštitút rodovej rovnosti.

V roce 2017 realizovala pro Úřad vlády ČR (Národní kontaktní bod EEA grants) monitorování programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie financovaného z Norského finančního mechanismu v období 2009-2014.

Jak konzultantka se podílela na přípravě Národnej stratégie pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách a v rodinách (MPSVR SR: 2004).


Členství v organizacích a institucích:

Gender and Education Association, (2008 – trvá)

European Association of Schools of Social Work, (2017 – 2019)

Výbor pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť – vedúca pracovnej skupiny pre vzdelávanie, vedu a výskum, (2011 – 2018)

EsFem (výskumno-vzdelávacie združenie), (1999 – trvá)

Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku, (2012 – 2020)

Slovenská sociologická spoločnosť pre SAV (2012 – 2019)

Centrum pre edukáciu a výskum seniorov na FF Prešovskej univerzite v Prešove (CEVS), (2011 – 2019)


Výzkumné projekty (výběr nejvýznamnějších):

ESF - SOP ĽZ 11220200002: „ROD – PRÁCA – PRIESTOR“ (Výzkumný projekt, řešitelské pracoviště: EsFem) - autorka projektu, hlavní řešitelka

APVV-0726-07 CREdu: Rodová rovnosť v prostredí stredných odborných škôl na Slovensku – autorka projektu a spoluřešitelka

VEGA 1/1710/11 Makulinity a femininity vo feminizovaných odboroch, hlavné riešiteľské pracovisko: riešiteľské pracovisko: PU (v spolupráci s UPJŠ Košice a UK Bratislava) – Autorka projektu a hlavní řešitelka

APVV-15-0234 Sexuálna výchova v kontexte etiky starostlivosti - autorka a hlavní Řešitelka projektu, (realizátor: EsFem a UPJŠ Košice)


Úspěchy a ocenění:

Za svou vědeckou činnost byla v roce 2016 a 2017 oceněna děkovným listem děkana FF PU.

V roce 2007 byla její práce oceněna v rámci projektu Superžena, který při příležitosti 20. výročí sametové revoluce- realizoval Slovensko český ženský fond (http://www.superzeny.sk/).

V rámci twinningového projektu MPSVR SR vydalo v roce 2006 „Príručku dobrých skúseností v oblasti rodovej rovnosti na Slovensku“. Autorka, francouzská expertka Rachel Silvera, zařadila projekt MODEL RODOVO CITLIVEJ VÝCHOVY CHLAPCOV do příručky jako vhodný způsob eliminace genderových stereotypů. (M. Bosá je autorkou projektu)

Práce v rámci projektu MODEL RODOVO CITLIVEJ VÝCHOVY byla v roce 2000 na IF Rady Europy, které se konalo v Bratislavě s názvem „Ľudské práva dievčat a žien“, zařazena mezi závěrečné doporučení pro národní vlády, jako vhodný způsob práce zaměřené na eliminaci genderových stereotypů.


Publikace (výběr):

Monografie:

LIBÁKOVÁ, Ľubica a Monika BOSÁ (40%), 2018. Trh práce a ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity. ISBN 978-80-555-1942-5.

BOSÁ, Monika (40%), Dagmar HORNÁ, Katarína MINAROVIČOVÁ a Zuzana KICZKOVÁ, 2017. Primárna prevencia rodovo podmieneného násilia a domáceho násilia v školskom vzdelávaní na Slovensku. Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny. ISBN 978-80-7138-156-3.

ŠOLTÉSOVÁ, Denisa, Monika BOSÁ (40%) a Beáta BALOGOVÁ, 2016. Terapeutické inšpirácie v socioterapiu. Gestalt terapia – Feministická terapia – Rodinná terapia V. Satirovej. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity. ISBN 978-80-555-1732-2.

ŠOLTÉSOVÁ, Denisa, Monika BOSÁ (15%) a Beáta BALOGOVÁ, 2016. Socioterapia v sociálnej práci. Prešov: PU. ISBN 978-80-555-1680-6.

ŠOLTÉSOVÁ, Denisa, Monika BOSÁ (30%) a Alena RUSNÁKOVÁ. 2016 „Canisterapia“ na Slovensku – aktuálny stav optikou zmeny. Prešov: PU. ISBN 978-80-555-1733-9.

BOSÁ, Monika, 2014. Feminizmy v sociálnej práci. Prešov: FF PU, ISBN 978-80-555-0953-2.

BOSÁ, Monika, 2013. Feministické korene sociálnej práce. Prešov: Filozofická fakulta PU, ISBN 978-80-555-0952-5 (print), ISBN 978-80-555-0775-0 (elektronicky), 86 s., Dostuné aj [online] na: www.pulib.sk/web/ kniznica/elpub/dokument/Bosa

BOSÁ, Monika (5%), Zora BÚTOROVÁ, Jarmila FILADELFIOVÁ, Milan MINAROVIČ, Silvia ŠUMŠALOVÁ, Marián VELŠIC. 2008. Ona a on na Slovensku. Zaostrené na rod a vek. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, ISBN 978-80-89345-10-6.

Učebnice:

BALOGOVÁ, Beáta, Monika Bosá (24%) a kol. 2017. Kompendium pre štúdium sociálnej práce. Vybrané kazuistiky. Prešov: A-print s.r.o. ISBN 978-80-89721-26-9. (24%)

BALOGOVÁ, Beáta, Monika BOSÁ (24%), Veronika KMETÓNY GAZDOVÁ, Lenka KVAŠŇÁKOVÁ, Kvetoslava REPKOVÁ, Michaela SKYBA a Denisa ŠOLTÉSOVÁ 2016. Kompendium sociálnej práce pre magisterský stupeň. Prešov: Akcent Print. ISBN 978-80-89295-70-8.

ŠOLTÉSOVÁ Denisa a Monika BOSÁ (40%) 2016. Intervencie s asistenciou psov – úvod do teórie a praxe. Prešov: PU 2016 ISBN 978-80-555-1686-8.

BOSÁ, Monika (70%), Katarína MINAROVIČOVÁ, Dávid BOSÝ a Lenka KRIŠTOFOVÁ, 2013. Rodové štúdiá v sociálnej práci. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. ISBN 978-80-555-0954-9.

BOSÁ, Monika (70%), Katarína MINAROVIČOVÁ, Dávid BOSÝ a Lenka KRIŠTOFOVÁ, 2013. Rodové štúdiá v sociálnej práci. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. ISBN 978-80-555-0954-9.

KICZKOVÁ, Zuzana, Marianna SZAPUOVÁ, Monika BOSÁ (5%), Ľuba LACINOVÁ, Adriana MESOCHORITISOVÁ, Oľga PIETRUCHOVÁ, Jana ZEZULOVÁ, Etela FARKAŠOVÁ, Lenka KRIŠTOFOVÁ, Ľuba KOBOVÁ a Katarína MINAROVIČOVÁ, 2011. Rodové štúdiá : súčasné diskusie, problémy a perspektívy. Bratislava: Univerzita Komenského. ISBN 978-80-223-2934-7.

Skriptá a učebné texty:

BOSÁ, Monika (50%) a Katarína MINAROVIČOVÁ, 2014. 5 krokov k rodovo citlivému kariérovému poradenstvu (metodická príručka). Bratislava: CV MPSVRSR. ISBN 978-80-89757-34-3.

BOSÁ, Monika (50%) a Katarína MINAROVIČOVÁ, 2005. 1. vyd., 2006. 2. vyd. Rodovo citlivá výchova. [online]. Bratislava: EsFem. Dostupné z: http://www.esfem.sk/ subory/rodvychova-texty/kedsastereotypystanuviditelnymi_(3).pdf.Poslední změna: 3. leden 2022 13:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Naši partneři

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail: romana.pistekova@fhs.cuni.cz


Všechny kontakty

Jak k nám